research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย

ข่าวอบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ 2565

ข่าวประชุมวิชาการ

ขยายเวลารับบทความร่วมนำเสนอ มรท.ศรีวิชัย

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าชมพู่เพชร

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาแผนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอแจ้งปฏิทินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น