research and innovation development news

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการฯ

  • All
  • ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
  • ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ลงพื้นที่ติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวงเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าร่วมมือกับ วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต เพื่อพัฒนาเขานางพันธุรัต สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนบ้านบางปู ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์