research and innovation development news

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการฯ

  • All
  • ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การปฐมนิเทศและรายงานพร้อมทำสัญญาจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2/2565

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 1/2565

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับอพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนเขาล้านสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์