research and innovation development news

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการฯ

  • All
  • ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
  • ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือก Hackathon จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ BCG for U2T

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ อพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนบ้านกลางสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การปฐมนิเทศและรายงานพร้อมทำสัญญาจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2/2565

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 1/2565