research and innovation development news

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการฯ

  • All
  • ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
  • ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

🎋การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🎋

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและเสวนาวิชาการ “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลชุมชนบ้านพะเนิน และบ้านแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ผลิตโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนช้างแรก ในปี พ.ศ.2566

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

โครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน​ ประจำปี​ 2566​

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ