executives

ผู้บริหารสถาบันวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ

ผู้อำนวยการ

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

----ตำแหน่งว่าง----

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

-----ตำแหน่งว่าง-----

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

----ตำแหน่งว่าง----

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง

รักษาการ หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

นางสาวชนานุช เงินทอง

รักษาการ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

นางสาวศศิวิมล กาหลง

หัวหน้างานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th

นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย

รักษาการ หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทร : 032-708608
Email : research@mail.pbru.ac.th