executives

ผู้บริหารสถาบันวิจัย

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

ผู้อำนวยการ

โทร : 062-892-6235 Email : tawipatku@hotmail.com

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

ผู้อำนวยการ

โทร : 062-892-6235 Email : tawipatku@hotmail.com

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Email : bhark.pra@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ปองพล รักการงาน
อาจารย์ปองพล รักการงาน

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

Email : pongphol.rak@mail.pbru.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทร : 080-929-1397
Email : oilwanwipa@gmail.com

นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร : 083-984-5198
Email : tipawan.tho@mail.pbru.ac.th