สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขับเคลื่อนประสานงานชุมชนท้องถิ่น
- วิเคราะห์งานและจัดทําโครงการชุมชน / โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา / โครงการโรงเรียน ตชด.
- ติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ /  กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่ของงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เช่น มาตรฐานการให้บริการของฝ่าย / คู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยฯ เช่น คู่มือ-การขอรับทุนรายได้มหาวิทยาลัยฯ / คู่มือปฏิบัติการวิจัยฯ

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูลงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานฯ เช่น ฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ติดต่อฝ่ายงาน

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์

032-708608