research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • ข่าวทุนวิจัย
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวอบรม/สัมนา
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • ข่าวทุนวิจัย
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวอบรม/สัมนา
ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ“New tertiary education: Education for all”

ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

ข่าวทุนวิจัย

วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565

ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์เอกสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1