research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณทุนรายได้และกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ข่าวทุนวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Fundamentral Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวทุนวิจัย

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ“New tertiary education: Education for all”

ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล