research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ “ถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและบริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สถาบันวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2567

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร