research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

ข่าวทุนวิจัย

วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565

ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์เอกสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ข่าวประชุมวิชาการ

มรภ.ชัยภูมิ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งบทความร่วมนำเสนอ Thailand Research Expo and Symposium 2022