research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศผล การคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และกองทุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

ข่าวทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณทุนรายได้และกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ข่าวทุนวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Fundamentral Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ“New tertiary education: Education for all”