research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศผล การคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และกองทุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

ข่าวทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณทุนรายได้และกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ข่าวทุนวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Fundamentral Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวทุนวิจัย

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566