research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลเหรียญเงิน I – New Gen Award 2024 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายจากการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

ข่าวทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สถาบันวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2566

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตราการบังคับใช้กฏหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิญบุคลากรด้านวิจัยส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ “Worldlnvent Singapore 22+23” (WoSG)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การอบรม “เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

ข่าวทุนวิจัย

ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานปีที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน