เกี่ยวกับสถาบันวิจัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

รวมข่าวสารงานวิจัย งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรม

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “หลักการปฎิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด”

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเรียนเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ” ๑๐๐ ใจรักษ์ สดุดี ๑๐๐ ปี ราชภัฏ วัฒนา

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎิบางเค็ม

finance & strategy

ภารกิจหลักของสถาบันวิจัย

มีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

- ประสานงานและติดตามทุนวิจัยภายใน / ทุนภายนอก และทุนวิจัยเชิงพื้นที่
- ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์
- พัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

- ขับเคลื่อนประสานงานชุมชนท้องถิ่น
- วิเคราะห์งานและจัดทําโครงการชุมชน / โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา / โครงการโรงเรียน ตชด.
- ติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่น

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ขับเคลื่อนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- พิพิธภัณฑ์เมืองเพชร
- ชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี
- สารสนเทศด้านวัฒนธรรม

ระบบสารสนเทศ

ระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ระบบบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(EC-PBRU Submission)

ข้อมูลสารสนเทศ

ฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (Memorandum Of Understanding) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฝ่ายงานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้จัดทำแผนดำเนินงานการจัดเก็บฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (Memorandum Of
Understanding) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการและติดตามการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นจำนวน 64 ฉบับ โดยนำมาวิเคราะห์ และ
จำแนกประเภท หมวดหมู่ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ฝ่ายงานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

“เอ็นอาร์ไอไอเอส” (NRIIS) 🌐 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

รายชื่อวารสารวิชาการในฐานข้อมูล

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยฯ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง ฯ

คลังวีดีโอ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง