หมวดหมู่ : งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

รายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 สถาบันการบินพลเรือน

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter