art and culture promotion

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดประเพณีท้ายกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับองค์กรท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด” ประจำปี 2565

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี