art and culture promotion

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเทศกาลหุ่นเงาโลก (Harmony World Shadow Puppet Festival Phetchaburi Thailand)

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ประเภทนิติบุคลล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2564

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯเข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรางวัล ประกวดผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรางวัล ประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565