art and culture promotion

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานสภาศิลปะฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดระดับชาติ

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะการออกแบบ 66”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนฯ ครั้งที่ 12