หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More »

✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter