สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่

  • ดูทั้งหมด
  • งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม_
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Research Open House 2022

วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2565
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2565

usermanual
คู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม_

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ (ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มาตรฐานการให้บริการการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)