สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่

  • ดูทั้งหมด
  • งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม_
การจัดการความรู้

คู่มือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

คู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Research Open House 2022

คู่มือการขอรับทุน

มาตรฐานและขั้นตอนการพิจารณาการทุนวิจัย (ทุนภายใน)

วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2565
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2565