สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่

  • ดูทั้งหมด
  • งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • สำนักงาน
คู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

แนวทางการสำรวจความต้องการ และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

องค์ความรู้ด้านพลังงาน

การจัดการความรู้

แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

คู่มือการขอรับทุน

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2566

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การเพิ่มมูลค่ากล้วยหอมทองด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม