สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่

  • ดูทั้งหมด
  • งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2565
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

แผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2565

usermanual
คู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

บทความวิจัย กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ : กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารงานวิจัย
คู่มือการบริหารงานวิจัย

แผนบริหารงานวิจัย

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

มาตรฐานการให้บริการฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หนังสือ 40 ปีเครดิตยูเนี่ยน
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

หนังสือ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี

งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

หนังสือสองพี่น้อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมนำสุข