Home เอกสารเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 20 views

ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยเข้าสู่การเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เป็นอีกแนวทางในการเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆหรือต่อจากงานวิจัยเดิมพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้งานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับของสังคมตอบสนองความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมจดทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมถึงเพื่อใช้วางแผนวิจัยในอนาคตต่อไป

V2 เล่มนวัตกรรม