Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

by นงลักษณ์
28 views