สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2567 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์”

พันธกิจ

1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น

4. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

อัตลักษณ์

“ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์”

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน สำหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธาในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอมประสบกับความสำเร็จ แต่เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรจำได้ง่ายจึงได้ทำตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามลำดับได้ว่า SMART

1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ

2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานและสาธารณะ

4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้

5. Teamwork การมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม

1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและธรรมาภิบาล

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ

3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร