สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2571 จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์"

พันธกิจ

1. สนับสนุนและบริหารงานวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับชุมชนท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศตามมาตรฐานสากล

2. สร้างนักวิจัยใหม่และนักบริหารจัดการงานวิจัยรวมถึงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย และหน่วยวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง

3. บริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาและสนับสนุนองค์กร

4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการที่มุ่งผลกระทบแก่สังคม

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

6. ส่งเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

7. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

9. ส่งเสริมและบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย Soft Power สู่การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้

เอกลักษณ์

“เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการทํางานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

อัตลักษณ์

“บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างความร่วมมือและเครือข่าย”

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน สำหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำตัวอักษรตัวหน้าของชื่อหน่วยงานมาเรียงตามลำดับได้ว่า IRPAC (Institute for the Research and Promotion Art & Culture)

1. Inquisitiveness ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. Resilience พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

3. Professional เป็นมืออาชีพ

4. Accountability รับผิดชอบ

5. Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม

1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและธรรมาภิบาล

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ

3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร