สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานและติดตามทุนวิจัยภายใน / ทุนภายนอก และทุนวิจัยเชิงพื้นที่
- ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์
- พัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทุนวิจัย ข่าวการอบรมสัมนาที่เกี่ยวข้องกับงานวัจิยและพัฒนานวัตกรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่ของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เช่น คู่มือการขอรับทุน / คู่มือการบริหารงานวิจัย / งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

คู่มือการบริหารงานวิจัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยฯ เช่น คู่มือ-การขอรับทุนรายได้มหาวิทยาลัยฯ / คู่มือปฏิบัติการวิจัยฯ

ติดต่อฝ่ายงาน

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์

032-708608 ต่อ 1902