สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่ เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อ การอนุรักษ์ เผยแพร่และ นำไปสู่สากล เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       1. งานเผยแพร่ขับเคลื่อนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       2. งานพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร
       3. งานอุทยานปูนปั้นด้วยช่างฝีมือชั้นเอก

       4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัฒนธรรม

       5.งานสร้างมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นไทย            

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

รวมเอกสารเผยแพร่ของงานงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวบรวมฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น 
ฐานข้อมูลสกุลช่างเพชรบุรี / ฐานข้อมูลงานช่างลายรดน้ำ /  ฐานข้อมูลงานปั้นหัวโขน หัวละคร ฯลฯ

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อฝ่ายงาน

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์

032-708608