หมวดหมู่ : งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม_

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter