Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”

by นงลักษณ์
7 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง” ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพในโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกในโครงการฯ สามารถทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตรของท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มสมาชิกในโครงการฯ เกิดการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567   ณ ห้องประชุมและลานข้างสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

#ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น2567 #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ท่านสามารถรับชมประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-26U_2LYtTNhacJTx44loCGYx2CNBuYF?usp=sharing