หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ “ถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและบริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”

Read More »

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุม “การพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter