หมวดหมู่ : งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาชุมชนท้องถิ่น

Read More »

องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter