Home เอกสารเผยแพร่งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาชุมชนท้องถิ่น

โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาชุมชนท้องถิ่น

by นงลักษณ์
17 views

โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาชุมชนท้องถิ่น – เกิดองค์ความรู้ “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบเศรษฐกิจ BCG”

สามารถรับชมสื่อวีดีโอได้ที่นี่

 👇🏻