Home เอกสารเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 สถาบันการบินพลเรือน

รายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 สถาบันการบินพลเรือน

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 10 views