Home เอกสารเผยแพร่งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ถอดบทเรียน ชุมชนต้นแบบจัดการขยะหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ถอดบทเรียน ชุมชนต้นแบบจัดการขยะหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 330 views

ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน : คณะกรรมการโครงการจัดการขยะชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สรุปเนื้อหาและจัดทำโดย…ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


515_องค์ความรู้การบริหารจัดการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ