Home เอกสารเผยแพร่งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ หนังสือสองพี่น้อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมนำสุข

หนังสือสองพี่น้อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมนำสุข

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 25 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เน้นการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน โดยใช้รูปแบบ PBRU Model ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการรักษา สืบสานต่อยอด สำหรับพื้นที่ “สองพี่น้อง” อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับชุมชนประสานพลังจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาอัตลักษณ์ชุมชน เพิ่มรายได้และเป็นชุมชนแห่งความสุข โดยมีกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือน เป้าหมาย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย

  1. ตรวจสอบ
  2. ข้อมูลพื้นฐาน
  3. เคาะประตูบ้าน
  4. เวทีประชาคม
  5. สร้างทีม
  6. ติดตามและถอดบทเรียนขยายผลสู่ชุมชน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลหนังสือสองพี่น้อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมนำสุข จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตามเอกสารเผยแพร่ที่แนบมาพร้อมนี้

book_optimize