Home เอกสารเผยแพร่งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

by นงลักษณ์
141 views

องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

1 ) องค์ความรู้จากการเปิดมุมองมิติการศึกษาใหม่จากการกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning

2 ) องค์ความรู้การจัดทำสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยนำสื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบเกมส์ Bingo สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

3) องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จโดยใช้กระบวนการ PDCA Model โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

4 ) องค์ความรู้แผนกลยุทธ์จัดการสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน SWOT analysis ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพเชิงระบบ PDCA

5 ) องค์ความรู้การสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ โดยกระบวนการจัดทำสื่อเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน

6 ) องค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยกระบวนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทำสื่อออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้