Home เอกสารเผยแพร่งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

by ปิยนันท์
205 views

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้การให้บริการทางวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

534_แนวความคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานบริการวิชาการ