Home เอกสารเผยแพร่ ประกวดเรียงความ “40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี”

ประกวดเรียงความ “40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี”

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 31 views

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ได้มีการจัดพิธีการประกาศผลการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี” ณ ห้องประชุมพริบพรี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาจังหวัดเพชรบุรี  ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล มีจำนวน  2 ประเภท

 • ประเภทที่ 1 : ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำรุ่นบุกเบิก  จำนวน  5 ท่าน  ได้แก่
 1. นายอรุณ  คนหลัก
 2. นายวิเชียร  เรียบร้อย
 3. นายมงคล อินงาม
 4. นายฟุ้ง มั่นคง
 5. นายสุเทพ  จีนพก
 • ประเภทที่ 2 : ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  จำนวน 14 ท่าน ได้แก่
 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท คือ นางสาวกรุณา  มีทรัพย์
 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
  2.1 นายบุญมี อ่อนแก้ว
  2.2 นายอำนาจ สิงห์พรหม
 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
  3.1 นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
  3.2 นางสาวกานต์ธิดา  กานุวงษ์
  3.3 นางสาวรพีพร ธรรมรัตน์วัฒนา
 4. รางวัลชมเชย จำนวน  8 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่
  4.1 นางสาวชนนี  พุ่มพฤกษา
  4.2 นายศฐา จันทร์เปล่ง
  4.3 นางสาวพรพิมล ขลิบสุวรรณ์
  4.4 นางสาวณัฐพร จันทร์เปล่ง
  4.5 นายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
  4.6 นายเอกลาภ เฉยฉิน
  4.7 นางสาววชิราภรณ์  คำคล้าย
  4.8 นางสาวนพรัตน์ สุริโย

 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลงานการประกวดโครงการฯ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1D5U8cdCEqXorogwtuctP843-1LknEcbo/view