research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทุนนวัตกรรมดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลือด้านโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ (Conceptual Proposal) ประเภททุนรายได้จากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเมืองมะริด

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

“รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศ การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย R2R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วารสารวิชาการ กาสะลองคำ

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เกษตรศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 57