Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาแผนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

การพัฒนาแผนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 4 views

การพัฒนาแผนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลงานวิจัย

และงานนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถในการสร้าง

และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงรวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้

โดยสนับสนุนให้นักวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาท้องถิ่น 

จากเงินทุนรายได้เงินยุทธศาสตร์ และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย โดยนักวิจัยสามารถยื่น

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ชัดเจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ได้โดยตรง ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงได้พัฒนากรอบงานวิจัยให้มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ของโครงการวิจัยที่ชัดเจนและครอบคลุมทั้งในด้านพันธกิจมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ชุมชน

ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผิดชอบ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันวิจัยฯ

จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ดังนี้ 

กรอบวิจัยที่ ๑ เมืองเพชร เมืองขนมไทย ขนมโลก
กรอบวิจัยที่ ๒ เส้นทางชะอำ-หัวหิน Smart City (เชิงพื้นที่)
กรอบวิจัยที่ ๓ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

ในเขต

ภูมิภาคตะวันตก (เชิงพื้นที่)
                    กรอบวิจัยที่ ๔ มะริด - สิงขร (เชิงพื้นที่)
กรอบวิจัยที่ ๕ การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็น “เมืองช่างแห่งสยาม”
กรอบวิจัยที่ ๖ ตาลโตนดครบวงจร
                   กรอบวิจัยที่ ๗ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
กรอบวิจัยที่ ๘ การพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกช่วงวัย กรอบวิจัยที่ ๙ .......................................................... (ตามที่เสนอแนะ)