Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 4 views

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)

เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงาน

บริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

(National Research Management System : NRMS)

โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 16 Program และนักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS

ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259