research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศรบข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง การรวบรวมข้อมูลออนไลน์

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10