Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

by นงลักษณ์
49 views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ และผลักดันให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://inventorday.nrct.go.th/