ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

by นงลักษณ์
16 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/