Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

by นงลักษณ์
18 views

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด
N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
👉 “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต
👉 N36 (S3P18) “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)
N37 (S3P18) ) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
👉 “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่นๆ
P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
👉 “High Caliber Impact Oriented Researchers” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
👉 “High Caliber Impact Oriented Researchers” โจทย์วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ยุทธศาสตร์ที่ 4
P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น
F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
👉 National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
👉 National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG
👉National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย ASEAN Talent Mobility
👉 National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและพัฒนา ระดับหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการศึกษา ด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
👉 การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 (หน่วยงานรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนงานได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/2222/