Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

by นงลักษณ์
13 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022” โดยนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” “Innovation of high quality sea-salt production using automatic prototype-apparatus and calcination for value addition” และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์” ในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะนักวิจัยได้แก่ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย, รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล นักวิจัย และ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานผลการดำเนินงาน
โดยงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพเกลือทะเลไทยจากเกลือทะเลเกรดเกลือดำ ที่อยู่ในโรงเก็บเกลือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นเกลือทะเลที่คงค้างมาหลายปี เนื่องจากมีคุณภาพต่ำ มีสีคล้ำ ผลึกใหญ่ มีอยู่ประมาณ 1 แสนตัน ราคาเกลือทะเลตกต่ำ เนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อซึ่งต้องการเกลือที่มีสีขาว สะอาด มีผลึกเล็ก ความชื้นต่ำ เพื่อนำไปบริโภคหรือเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร การพัฒนานวัตกรรม “ระบบต้นแบบสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” จึงช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพเกลือทะเลไทยให้เป็นที่ยอมรับ
คณะนักวิจัยทำการทดลองในพื้นที่โดยติดตั้งระบบต้นแบบที่ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สามารถปรับปรุงคุณภาพเกลือและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเกลือดำก่อนนำเข้าระบบราคา 0.3-0.5 บ./กก.ให้เป็นเกลือขาวป่นละเอียดที่มีราคาขายส่ง 120-150 บ./กก.ขายปลีก 300 บ./กก. ลดต้นทุนแรงงาน ลดเวลาการผลิต ลดการปนเปื้อน ประหยัด สะดวก ลดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เกลือสะตุที่ได้มีความสะอาดสามารถนำไปบริโภค เสริมสารไอโอดีนหรือสารอื่นๆที่ต้องการ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยาแผนโบราณ ยาสีฟัน สบู่ เกลือสปาขัดผิว-หน้า ส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขึ้นรับโล่ขอบคุณที่นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand research expo 2022) จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในพิธีปิดงานดังกล่าว

#ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
#researchpbru