Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

by นงลักษณ์
9 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022” โดยนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” “Innovation of high quality sea-salt production using automatic prototype-apparatus and calcination for value addition” และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์” ในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะนักวิจัยได้แก่ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย, รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล นักวิจัย และ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานผลการดำเนินงาน
โดยงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพเกลือทะเลไทยจากเกลือทะเลเกรดเกลือดำ ที่อยู่ในโรงเก็บเกลือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นเกลือทะเลที่คงค้างมาหลายปี เนื่องจากมีคุณภาพต่ำ มีสีคล้ำ ผลึกใหญ่ มีอยู่ประมาณ 1 แสนตัน ราคาเกลือทะเลตกต่ำ เนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อซึ่งต้องการเกลือที่มีสีขาว สะอาด มีผลึกเล็ก ความชื้นต่ำ เพื่อนำไปบริโภคหรือเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร การพัฒนานวัตกรรม “ระบบต้นแบบสะตุเกลือแบบอัตโนมัติ” จึงช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพเกลือทะเลไทยให้เป็นที่ยอมรับ
คณะนักวิจัยทำการทดลองในพื้นที่โดยติดตั้งระบบต้นแบบที่ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สามารถปรับปรุงคุณภาพเกลือและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเกลือดำก่อนนำเข้าระบบราคา 0.3-0.5 บ./กก.ให้เป็นเกลือขาวป่นละเอียดที่มีราคาขายส่ง 120-150 บ./กก.ขายปลีก 300 บ./กก. ลดต้นทุนแรงงาน ลดเวลาการผลิต ลดการปนเปื้อน ประหยัด สะดวก ลดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เกลือสะตุที่ได้มีความสะอาดสามารถนำไปบริโภค เสริมสารไอโอดีนหรือสารอื่นๆที่ต้องการ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยาแผนโบราณ ยาสีฟัน สบู่ เกลือสปาขัดผิว-หน้า ส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขึ้นรับโล่ขอบคุณที่นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand research expo 2022) จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในพิธีปิดงานดังกล่าว

#ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
#researchpbru