research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกาาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศตร์”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศรบข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2