research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอแจ้งปฏิทินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วม “ปารประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย”

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 8 แบบ New Normal