Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวอบรม/สัมนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 36 views

1        อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้คำแนะนําในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกและต่อยอดเชิงพาณิชย์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกนั้นกลยุทธ์หนึ่งที่จะนําไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกําหนด เพื่อนํามาสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว และทุนอื่นๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สามารรถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่