Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2566

by นงลักษณ์
55 views

ผลการพิจารณากลั่นกรองนักวิจัยดีเด่นเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น