research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 3

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 2

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงาน

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอสำรวจความสนใจในโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2556