Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

by วันณพงค์
2 views

        สถาบันวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)​ กรอบงานวิจัยกลุ่มพลังงาน เคมี วัสดุชีวภาพ และโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบเพิ่มเติม)​ ประจำปีงบฯ 63

▪️เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 -​30 พ.ค. 63
▪️โดยทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำกรอบวิจัยในประเด็นที่สำคัญ พร้อมหัวข้อวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการเสนอขอรับทุนให้นักวิจัยได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการต่อยอดการเขียนโครงการวิจัย
▪️รายละเอียดดังเอกสารแนบ
▪️หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯ ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย โทร. 091-805-0101
▪️สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th หรือ QR Code
▪️จึงเรียนมาเพื่อทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี