Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทุนนวัตกรรมดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลือด้านโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุนนวัตกรรมดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลือด้านโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

by วันณพงค์
0 views

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจขอทุนนวัตกรรมดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลือด้านโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถเขียนข้อเสนอโครงการตามกรอบดำเนินการวิจัยของ สถาบันวิจัย ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามรายละเอียดดังนี้