research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565

ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์เอกสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ข่าวประชุมวิชาการ

มรภ.ชัยภูมิ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งบทความร่วมนำเสนอ Thailand Research Expo and Symposium 2022

ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

ข่าวอบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565