research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข่าวอบรม/สัมนา

โครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย

ข่าวอบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ 2565

ข่าวประชุมวิชาการ

ขยายเวลารับบทความร่วมนำเสนอ มรท.ศรีวิชัย

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าชมพู่เพชร

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาแผนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564