research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวทุนวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Fundamentral Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University เข้าร่วมงาน “Thailand Research Expo 2022”

ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ“New tertiary education: Education for all”

ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

ข่าวทุนวิจัย

วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565