research and innovation development news

ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวงานวิจัยฯ

 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดูทั้งหมด
 • ดูทั้งหมด
 • ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ข่าวทุนวิจัย
 • ข่าวประชุมวิชาการ
 • ข่าวอบรม/สัมนา
 • ภาพกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

ข่าวอบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย

ข่าวทุนวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัยฯ 2565

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข่าวอบรม/สัมนา

โครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15