Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

by นงลักษณ์
40 views