Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวอบรม/สัมนา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

by นงลักษณ์
46 views

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567              ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการประเมิน และสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักจากต้นสังกัดได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี และ นายเทวินทร์พันธุ์ เทพพิทักษ์ เบอร์โทร 02-256-4093 ต่อ 1137