Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวอบรม/สัมนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)

by นงลักษณ์
18 views

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการอบรมการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) โดยมีนางสาวจริยา อินทเรืองศร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ Thai Jo และการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการรับผิดชอบในการดำเนินหลักในการจัดทำวารสารและเพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสาร ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการตีพิมพ์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป