Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2567

by นงลักษณ์
40 views

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการสนับสนุนให้นักวิจัยมุ่งหาทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (9 PMU และอื่น ๆ) นั้น โดยได้มีการจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้นักวิจัยได้เขียนข้อเสนอได้ตรงตามโจทย์ของแหล่งทุนต่าง ๆทั้งนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ทำหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน ประสานงาน และคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัยมาโดยตลอดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2567