Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย การเปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน”

การเปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 147 views