Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลเหรียญเงิน I – New Gen Award 2024 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลเหรียญเงิน I – New Gen Award 2024 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

by นงลักษณ์
32 views

6 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย

  1. นางสาวธัญญารัตน์ สาระเห็ด
  2. นายดนัย สืบเทศ
  3. นายธนกฤต ม่วงทอง
  4. นายภูมิวัฒน์ เจริญแสง
  5. นางสาวปิยาภรณ์ คำชัย

เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Awards 2024 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ เรื่อง หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล โดยมี อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายจากการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยผ่านการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทอาร์ซีแบบไร้สาย และติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC